un
English

Profil Institucioni

Emri i institucionit:Dhoma e Tregtise dhe Industrise - Tirane
Profili i biznesit:OBJEKTIVAT TONA KRYESORE 1. Te koordinojme perpjekjet e tregetise, industrise dhe profesionisteve ne mbajtjen dhe fuqizimin e klimes se shendetshme te biznesit. 2. Te sponsorizojme (mbeshtesim financiarisht) programe dhe te nxisim aktivitete qe ofrojne zhvillimin dhe shfrytezimin e burimeve njerezore dhe ekonomike. 3. Te ofrojme orientim te biznesit krijues dhe koordinim efektiv te te gjitha paleve te interesuara ne zgjidhjen e problemeve dhe nismat perftuese te komunitetit. 4. Te krijojme kuptimshmeri dhe vleresim te mundesive dhe te promovoje avantazhet e burimeve te Shqiperise ne teresi dhe komunitetit tone ne vecanti. VIZIONI Te ofroje nje pike kontakti per te bashkuar forcat dhe kontribuar ne ndryshimet pozitive dhe rritjes se ekonomise se vendit. MISIONI Te ndihmoje perparimin e biznesit duke mbeshtetur modernizimin, udheheqjen, inkurajimin dhe promovimin e interesave te biznesit dhe vendosjen e marredhenieve afat-gjata me partneret kryesore te biznesit. QELLIMI Ne flasim per biznesin ne Shqiperi ndershmerisht, pa frike dhe me autoritet. Ne besojme se Dhoma e Tregetise eshte nje aktor shume i rendesishem i shoqerise civile me nje rol shume te rendesishem ne komunitet. Asistenca * Per njerezit e biznesit eshte shume e rendesishme, pavaresisht nese jane ne fillimet e tyre apo me aktivitete te ngritura, per te patur nje pike referimi per mbeshtetje dhe keshillim. Zakonisht kete funksion e kryen Dhoma e Tregtise, keta jemi ne.
Adresė institucioni:Sheshi Skenderbej, Pall.i Kultures, kati III
Logo:

Njė listė me internshipet e ofruara nga ky institucion

  • » Asistent prane Departamentit te Projekteve te Zhvillimit
    Praktikanti do te asistoje punonjesit e ketij Departamenti te Dhomes se Tregtise dhe Industrise se Tiranes duke perfituar eksperience ne hartimin, implementimin dhe procedimin ne lidhje me projektet e ndryshme te ndermarra.

  • » Asistent prane Sektorit te Panaireve dhe Misioneve
    Per vete llojin e veprimtarise se saj Dhoma e Tregtise organizon dhe merr pjese ne shume panaire. Praktikanti do te asistoje punonjesit prane ketij sektori ne planifikimin, organizimin dhe implementimin e iniciativave te ndryshme ne kete fushe.

  • » Asistent prane Zyres se Markave & Patentave
    Praktikanti do te asistoje ne te gjitha procedurat dhe zhvillimet periodike ne kete departament te Dhomes se Tregtise dhe Industrise se Tiranes.

PLoteso pyetesor
Jo
Ok
Fill out a survey
No
Ok